Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

De vertaler analyseert grondig het aangeleverde bronmateriaal (handleidingen, brochures, glossaria …) en neemt de originele stijl, taal en formuleringen van uw organisatie exact over.

Uw feedback en input bepalen hoe doeltreffend onze vertalingen zijn. Die zorgen ervoor dat onze vertalingen naadloos bij het origineel aansluiten en de oorspronkelijke boodschap bewaren.

Elk project wordt onder handen genomen door een vertaler én een revisor. Zij wisselen elkaar af, zodat ze de stijl die het project of de klant vraagt, door en door gaan kennen. Wanneer de klant 100 % tevreden is met het resultaat, werken wij voor zijn toekomstige projecten verder met hetzelfde duo om de kwaliteit te waarborgen en steeds te verbeteren.

 

Hier spelen de volgende drie belangrijke punten een rol:

 • We kiezen steeds een team dat zowel de bron- als doeltaal perfect beheerst.
 • We wijzen de vertalingen toe aan teams die het vakgebied van de klant op hun duimpje kennen.
 • We evalueren al onze vertalers grondig voor zij aan het werk gaan voor onze klanten.

Tradas vertaalt al meer dan 30 jaar voor een waaier aan bedrijven, van klein naar groot en in diverse sectoren. Dankzij deze ervaring beheersen we een heleboel linguïstische specialisaties, en vertalen we uw technische documenten, hoe innovatief de inhoud ook is.

Bij juridische vertalingen maken we een onderscheid tussen drie verschillende soorten:

 1. Vertalingen van juridische aard
  Een gespecialiseerde vertaler neemt de brondocumenten onder handen. De vertaling gaat pas na een extra controle naar de klant.
 2. Beëdigde vertalingen met een juridische grondslag
  Deze vertalingen vergen meer tijd dan een gewone vertaling. De vertaling heeft niet enkel een juridische aard, maar moet ook beëdigd worden. Daarvoor doen we een beroep op specifieke teams van beëdigde vertalers die bij de rechtbank van eerste aanleg geregistreerd zijn. Houd er dus rekening mee dat deze vertaling een aantal dagen langer kan duren dan een gewone juridische vertaling, omwille van de administratieve procedures.
 3. Beëdigde en gelegaliseerde vertalingen
  Sommige instanties vragen bijkomende juridische voorwaarden, bovenop het beëdigen van de vertaling. Dit geldt voor documenten die wetgevende kracht nodig hebben in binnen- of buitenland. Voor binnenlands gebruik certificeert de rechtbank van eerste aanleg de handtekening van de beëdigde vertaler voor het vertaalde document. Zo wordt het wettelijk bindend. Maar als er ook in het buitenland bewijskracht nodig is, moeten nog twee andere juridische diensten het document wettigen, namelijk de FOD’s Justitie en Buitenlandse Zaken. In bepaalde gevallen vervult het consulaat de rol van deze FOD’s. De uitvoering van dit soort opdrachten duurt drie tot vier dagen langer.

Een tolkopdracht houdt veel meer in dan ‘een vertaler naar uw locatie sturen’. Ook hier geldt dat we beter kunnen inspelen op uw wensen als we over meer informatie beschikken. Daarom moeten we van bij aanvang van de opdracht het antwoord op de volgende vijf vragen kennen:

 1. Welk type tolkdienst wilt u?
  • Simultaan tolken: de tolk vertaalt onmiddellijk de uitgesproken woorden.
  • Consecutief tolken: de tolk geeft een samenvatting van een deel van de tekst of, na afloop, van de volledige speech, op basis van zijn eigen notities.
  • Verbindingstolken: de tolk onthoudt stukken van de presentatie en vertaalt ze naar de doeltaal zonder notities te nemen. Deze vorm komt het meest voor in informele situaties, zoals meetings of bezoeken.
 2. Welk soort opdracht is het?
  Moet de tolk zich enkel richten tot het publiek en de spreker vertalen, of moet hij/zij in beide richtingen werken (kan het publiek bijvoorbeeld ook reageren in de vorm van vraag en antwoord)?
 3. Hoelang duurt de opdracht?
  Meestal werkt een tolk in shiften van twintig minuten, waarna een aflossing is aangewezen. Wij voorzien dus steeds minstens twee tolken per opdracht. Sommige tolken werken onafgebroken gedurende een uur, maar dat is dan ook hun maximale presteertijd. 
 4. Is er materiaal ter beschikking, en hoe groot is het publiek?
  • Beschikt u zelf over tolkmateriaal, of moeten wij dit voorzien?
  • Tot ongeveer twintig personen (in een vergadering, bijvoorbeeld), kan u bij ons een tolkkoffer huren.
  • Vanaf twintig deelnemers is een tolkcabine onontbeerlijk voor de tolk.
 5. Over welk referentiemateriaal beschikken we?
  Dit omvat alle documentatie (briefing, meetings, presentatiemateriaal, internetlinks …) die samenhangt met het onderwerp van de vertaling. Zo kan de vertaler het onderwerp in detail voorbereiden en een vertaling van hoge kwaliteit leveren.

Als de lay-out van de vertaling onbelangrijk is, is het aangeleverde bestandsformaat minder relevant. Wanneer de vormgeving van uw document wel essentieel is, kunnen de duurtijd en kosten oplopen als we niet over een toegankelijk bestandsformaat beschikken. Computerondersteunde vertaaltools leveren aanzienlijke besparingen op als bestandsformaten klaar zijn voor gebruik. Stuur ons daarom bij voorkeur een bewerkbaar document toe, en vermijd pdf-documenten.

Bij een proeflezing controleren we de spelling en grammatica van uw document. Ook de schrijfstijl passen we eventueel aan. Tijdens een revisie vergelijken we daarentegen het brondocument en de vertaling op inhoudelijk vlak, en nemen we uiteraard de spelling en grammatica onder de loep. Daarnaast controleren we het gebruik van vakterminologie. Kortom, wij kijken na of de tekst accuraat is vertaald en de boodschap uit de brontaal correct is weergegeven in de doeltaal.

Het antwoord op deze vraag is tweeledig.

Ten eerste gebruiken wij uw referentiemateriaal, namelijk al het meertalige materiaal dat reeds bestaat over uw bedrijf of bedrijfsactiviteiten. Dat vormt de basis voor de meertalige communicatie die we voor u beheren.

Het tweede aspect heeft betrekking op de specifieke terminologie die wordt gebruikt in uw bronmateriaal. Het doel is deze terminologie te verzamelen en de verschillende termen te definiëren, zodat u ze op een uniforme en coherente manier kan gebruiken in uw communicatie. Dit bevordert de consistentie van uw communicatie. Aan de hand van uw referentiemateriaal en vakterminologie bouwen wij een vertaalgeheugen op, een vakspecifieke database die bestaat uit terminologie, uitdrukkingen, vertaalsegmenten en merknamen of afkortingen ervan. Reeds vertaalde segmenten diepen wij op uit deze database voor nieuwe vertaalopdrachten.
Zo beheren we uw vertalingen optimaal.

Door een bestand te maken dat minstens zoveel kolommen als bron- en doeltalen bevat. Dit is het bestand dat dienstdoet als terminologische databank en uitgangspunt voor computerondersteunde vertaaltools. We maken een onderscheid tussen meertalige glossaria (MG, een termenlijst) en vertaalgeheugens (VG).

Een voorbeeld van een glossarium:

NL – EN:

strand = beach

berg = mountain.

Het vertaalgeheugen bevat segmenten (zinnen) die het mogelijk maken op zoek te gaan naar matches (omschreven in Match %). Te vertalen stukken tekst kunnen vergeleken worden met de beschikbare teksten in het vertaalgeheugen.

Er bestaan drie soorten matches: fuzzy matches, 100 % matches/perfect matches en context matches.

Een voorbeeld van een fuzzy match: ‘Ik ga naar het strand in mijn Beetle’ ten opzichte van ‘Ik ga naar het strand in mijn wagen’. Deze zinnen stemmen voor ongeveer 75 % overeen: we spreken dus van een 75 %-match.

Een 100 %-match geeft aan dat twee stukken tekst volledig overeenstemmen: ‘Ik ben eerlijk’ ten opzichte van ‘Ik ben eerlijk’.

Bij een context match is het segment uit het verhaalgeheugen een 100 %-match met het segment van het document. Ook moeten de twee segmenten door hetzelfde segment voorafgegaan worden in het vertaalgeheugen en het brondocument.

De tool stelt vertalingen voor op basis van deze match.

Meestal wordt een document met een bepaald doel geschreven, volgens vastgelegde criteria. Deze insteek heeft uiteraard een sterke invloed op het formaat, de vormgeving, de stijl en de aard van de inhoud. Hoewel een beoordeling altijd onderhevig is aan enige subjectiviteit, is het perfect mogelijk een vertaling te beoordelen, als u rekening houdt met volgende elementen:

 • Een vertaling is altijd een weergave van een tekst die geschreven is in een andere taal, waarbij de vertaling als doel heeft exact dezelfde boodschap over te brengen, met dezelfde natuurlijke flair in de doeltaal. Bij een vrije vertaling wordt de originele tekst losser vertaald, afhankelijk van het onderwerp. Een juridische of technische tekst laat weinig creativiteit toe, een commerciële of marketingtekst daarentegen veel meer.
 • Copywriting is een stijloefening waarbij een tekst een unieke flow krijgt, steeds met het beoogde doel in het achterhoofd. Dit kan gaan om overheidsinformatie, storytelling, een krachtige advertentie, een webtekst … Geslaagde copywriting is enkel mogelijk na een gedetailleerde briefing, met een heldere beschrijving van de communicatiedoelstellingen en het doelpubliek.

Absoluut! De kosten en deadlines hangen nauw samen met de brontaal van de documenten en de doeltaal van de vertaling. Concreet betekent dit dat er voor erg specifieke talencombinaties (dialecten, stamtalen …) vaak een tussenstap nodig is via een frequenter gebruikte taal, zoals het Engels.

U kan op beide oren slapen, want:

 1. Voor ons is een opdracht pas afgerond wanneer u bevestigt dat u tevreden bent.
 2. Bovendien garandeert onze werkwijze volgens de ISO 9001:2015-normen professionele, internationale standaarden.
 3. En last but not least … De eigenlijke vertaling vormt slechts het topje van de ijsberg.
  Analyseren, begrijpen, inschatten, voorstellen, adviseren, selecteren, aanpassen, produceren, beheren, testen, corrigeren, verzekeren, afleveren en opvolgen: elk van deze stappen vormt een sleutelelement in al onze projecten. Wij kiezen expliciet voor kwaliteit, gestaafd door meer dan 30 jaar bewezen ervaring.

Hieronder vindt u een overzicht naargelang de omvang van het project. We hebben ons voor deze oefening gebaseerd op een gemiddeld volume van 250 woorden per pagina.

VolumeDuurtijd (normaal)Duurtijd (spoed)
1 pagina1 werkdag
4 uur
10 pagina’s2 werkdagen
1 werkdag
50 pagina’s6 werkdagen
5 werkdagen
200 pagina’s26 werkdagen
18 werkdagen
500 pagina’s64 werkdagen
46 werkdagen
1000 pagina’s129 werkdagen
91 werkdagen

Deadlines respecteren is voor Tradas een essentieel onderdeel van onze kwaliteitsprocedure. We leggen u steeds een realistische planning voor, gebaseerd op de tijd die nodig is voor de vertaling en de revisie. Hieronder een paar typische voorbeelden.

 • Standaarddeadline: de gemiddelde output van een vertaler varieert tussen 2 500 en 3 000 woorden per dag.
 • Repetitieve teksten: onze computerondersteunde vertaaltools kunnen het proces stevig versnellen (een capaciteit tot 4 000/5 000 woorden per dag). Na een digitale analyse van het aantal herhalingen in de documenten, kunnen we de deadline nauwkeurig bepalen. Let wel, onze analysetools werken enkel op basis van uw bronbestanden (.docx, .pptx, .xml …).
 • Dringende deadlines: in noodgevallen kunnen we natuurlijk meerdere teams aan één project toewijzen. Meestal raden we dit af, omdat dit vaak ten koste gaat van de samenhang, voornamelijk op het vlak van stijl en terminologie. De snelheid hangt ook af van het aantal teams dat gelijktijdig aan het project werkt, en van het gebruik van vertaalsoftware die de productiviteit verhoogt.

We doen enkel een beroep op native vertalers om de volgende redenen:

 • Zij zijn volledig thuis in de taal, en beheersen nuances, jargon en uitdrukkingen.
 • Bovendien beschikken deze vertalers over de nodige socioculturele context, wat resulteert in een natuurlijke vertaling, doorspekt met authenticiteit en taalgevoel.

De diensten van een vertaalbureau en een freelancevertaler verschillen heel erg, maar vaak werken ze samen om u zo goed mogelijk te bedienen. Hieronder vindt u een vergelijkende tabel, op basis van de belangrijkste criteria.
beperkt = +, goed = ++, beste = +++.

CriteriaVertaalbureauFreelancevertaler
Meertaligheid++++
Specialisatie++++
Consultancy++++
Projectmanagement++++
Klantenservice++++++
Tools+++++
Volume++++
Deadlines++++
Prijs+++++
Kwaliteit+++++
Garantie++++

Kortom, een vertaalbureau adviseert en biedt u meertalige managementdiensten aan, steeds met het oog op de lange termijn, of u nu een kmo, multinational of overheidsinstelling vertegenwoordigt. Freelancers hebben een beperkter dienstenaanbod en bieden minder garanties en continuïteit. Hun menselijke en technische capaciteiten zijn nu eenmaal beperkt. Vertaalbureaus zijn dan ook beter uitgerust, beter voorbereid en bovendien meer ervaren in het beheren van meertalige projecten, ook als die omvangrijk en complex zijn. Hierdoor werpen ze zich op als strategische businesspartner voor hun klanten, maar zorgen zij ook voor projecten voor freelancers.

Ontvang uw gratis offerte
binnen de 3 uur

U hebt een vraag
over uw project?