Wettelijke bepalingen

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Uw persoonlijke gegevens, die bij het gebruik van de website of via de invulformulieren worden verzameld, worden door Tradas verwerkt om:

  • u, op voorafgaand verzoek, berichten van allerlei aard te kunnen sturen, met inbegrip van bestelformulieren of andere formulieren die we ter beschikking stellen via onze website;
  • u informatie te kunnen verstrekken over onze diensten en onze onderneming, en om u nieuwe diensten aan te bieden;
  • u gerichte reclameberichten van onze firma te kunnen toesturen.

Weet dat wij ook anonieme technische gegevens kunnen verzamelen over de verbinding en het raadplegen van deze website om deze gebruiksvriendelijker te maken en uw ervaring als gebruiker te verbeteren.

U hebt het recht uw persoonlijke gegevens bij Tradas in te kijken en te verbeteren. Bovendien kan u zich verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor directmarketingdoeleinden. U kan zich op elk ogenblik uitschrijven voor onze e-mailings via de link die wij u daartoe ter beschikking stellen.

Hierbij verklaart u zich akkoord met het versturen van e-mails met reclamedoeleinden. Deze machtiging kan u opnieuw worden gevraagd wanneer u formulieren invult waarmee wij gegevens verzamelen.

Intellectuele eigendom

Deze website en de volledige inhoud ervan zijn beschermd door de intellectuele-eigendomsrechten en de auteursrechten waarvan Tradas houder of licentiehouder is.

De website en de inhoud ervan (zoals merken, logo’s, foto’s, afbeeldingen, illustraties, teksten, video-animaties, zonder dat dit een volledige opsomming is) mogen op geen enkele wijze worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tradas.

Mits aanvaarding en naleving van zijn algemene voorwaarden, verleent Tradas de bezoekers van deze website de nodige toestemming om de werken en andere voorwerpen die vallen onder het intellectuele-eigendomsrecht en auteursrecht van Tradas, te gebruiken enkel en alleen om deze website en zijn inhoud te raadplegen. Deze toestemming heeft uitsluitend betrekking op een tijdelijke raadpleging en is beperkt tot het normale gebruik van de website, binnen de grenzen die door de algemene voorwaarden worden vastgelegd.

Elke reproductie of openbare communicatie van deze website of een element van de inhoud, volledig of gedeeltelijk en op om het even welke drager, buiten de toestemming van Tradas, is krachtens deze clausule uitdrukkelijk verboden. Elke ongeoorloofde daad vormt een inbreuk die strafrechtelijk wordt vervolgd.

Elk gebruik van de handelsnaam of het merk Tradas, evenals van de logo’s van Tradas, is uitdrukkelijk verboden zonder de voorafgaande toestemming van Tradas. Dit heeft meer bepaald betrekking op het gebruik van de handelsnaam, het merk of de logo’s voor al dan niet betalende referentiedoeleinden, evenals de creatie van hypertextlinks of andere navigatietechnieken via het internet. Hypertextlinks naar de website van Tradas mogen enkel worden aangemaakt met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tradas.

Om hiervoor toestemming te vragen, neemt u contact op met onze marketingafdeling (+32 (0)2 340 94 50) of stuurt u ons een e-mail (customerservice@tradas.com).

De firma Tradas

Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

TRADAS nv
Marcel Thirylaan 79 (postbus 1)
1200 Brussel
België
Tel.: +32 (0)2 346 71 17
info@tradas.com

Ondernemingsnummer KBO: 0432.652.959
(Belgisch) handelsregister: 498 893
Btw: BE 0432 652 959

Vraag uw offerte aan